OR.0050.47.2023                                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, dnia 7 czerwca 2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 47.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 7 czerwca 2023 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/2 położonej w miejscowości Perkowo stanowiącej mienie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 13 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/2 położonej w miejscowości Perkowo stanowiącą mienie Gminy Przemęt.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:

  1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
  2. Patrycja Śledź – Członek Komisji
  3. Sylwia Szaranek – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.