OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) dalej ooś,  

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 7 czerwca 2023 roku wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Górsko X w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 194/2, 195/2, 196/2, 197/1, 197/3 i 198/1, 198/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret czwarte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, obszaru specjalnej ochrony Pojezierze Sławskie oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

Zgodnie natomiast z art. 64 ust 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym do wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca zamierza prowadzić eksploatację kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stanowiącym, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którą wnioskuje przedsiębiorca, następuje przed uzyskaniem „koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie nie jest uprawniony do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 9 lipca 2023 r. z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska organów opiniujących.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Górsko, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.przemet.com.

Pouczenie

 1. Zgodnie z art. 64 § 1 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
 2. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
 3. Zgodnie z art. 74 ust 1a, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. Informuję, że strony postępowania zostały ustalone na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę załącznika graficznego – mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie (o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś) – tzn. działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji oraz informacji z rejestru gruntów. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 § 1 k.p.a.
 4. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 5. Zgodnie z art. 74 ust. 3c ustawy ooś w przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa ust 1 pkt 6 (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania), zawiera nieaktualne dane lub w przypadku, gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt. 1 i 4 k.p.a.
 6. Na podstawie art. 74 ust. 3d ustawy ooś w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 k.p.a., nastąpi: zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (pkt. 1) lub przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego (pkt. 2) – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
 7. Na podstawie art. 74 ust. 3e ustawy ooś niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.
 8. Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś nieuregulowany (patrz ust. 3g) lub nieujawniony (patrz ust. 3h) stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 k.p.a..
 9. Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie (art. 37 k.p.a.).