OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3f, 3g oraz  3h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt zawiadamia

strony mające prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 142/5 obręb Poświętno o wydaniu w dniu 19 czerwca 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie. Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Poświętno oraz na stronie internetowej www.przemet.com w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803).