Termin: 28.06.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błotnica na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie
  ulicy Zaborowskiej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.