KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. została wydana decyzja w sprawie wygaśnięcia decyzji Wójta Gminy Przemęt znak RS.6220.14.2021 z dnia 02.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowości Perkowo i w miejscowości Siekowo w gminie Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, w miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno, a także na stronie internetowej urzędu pod adresem www.przemet.com.

W dniu 27 czerwca 2023 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: www.przemet.com, na okres 14 dni.