OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1094)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 26 czerwca 2023 r. decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji Wójta Gminy Przemęt znak RS.6220.14.2021 z dnia 02.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowości Perkowo i w miejscowości Siekowo w gminie Przemęt. Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, w miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno, a także na stronie internetowej urzędu pod adresem www.przemet.com

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803).