OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 30 sierpnia 2023 roku dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 280/3 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska wymaganych organów opiniujących, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, iż wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 17.07.2023 r. do złożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze w piśmie znak: WR.ZZŚ.7.4901.124.2023.MLW z dnia 7 lipca 2023 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt oraz Siekówko, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.