OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1004 obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska8, pok. nr 3, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.07.2023 r. znak: WOO-IV.4220.794.2023.AK.2,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z dnia 18.07.2023 r. znak: WR.ZZŚ.7.4901.141.2023.MLW,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 28.06.2023 r. znak: ON-NS.9011.5.15.2023

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w sprawie nie przeprowadzono oceny.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kaszczor, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.