OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 21.07.2023 r. (data wpływu: 26.07.2023 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.344.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części działek nr ewid. 107/1 i 105, obręb Biskupice, gmina Przemęt. Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji
w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12,
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest
w postanowieniu.