Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2023 r. poz. 984) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Justyny Murek – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach, ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Marta Sobierajska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;
2) Małgorzata Kinga Nowacka –  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie;
3) Małgorzata Zielińska  – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach;

4) Roma Mazurek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki;

5) Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 1 sierpnia 2023 r., godz. 9:15.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.