OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), informuję o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.07.2023 r. do 21.08.2023 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Programu wraz z Prognozą, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@przemet.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do programu ochrony środowiska i prognozy”) do dnia 21.08.2023 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.