Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Małgorzacie Zielińskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.