OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

iż w dniu 04.09.2023 r. do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, będące odpowiedzią pełnomocnika wnioskodawcy na wezwanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 02.08.2023 r. znak DSK-III.7030.1.23.2023. Przedmiotowe uzupełnienie przekazano organom biorącym udział w postępowaniu przy piśmie Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.09.2023 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Osłonin, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.