OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pok. nr 7, w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.09.2023 r. znak: WOO-II.4220.46.2023.JS.10,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 28.02.2023 r. znak: ON-NS.9011.5.7.2023

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w sprawie nie przeprowadzono oceny.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze w piśmie z dnia 28.02.2023 r. znak: WR.ZZŚ.7.4901.43.2023.MN odmówił wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 14 października 2023 r. z uwagi na konieczność zachowania procedury wydawania decyzji administracyjnej tj. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją sprawy zgodnie z przepisami k.p.a.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt, Sączkowo, Bucz, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.