Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.),zarządzam, co następuje:


        § 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Zielińskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach do:

  1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Przemęt w zakresie działalności kierowanej jednostki,
  2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Przemęt w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach,
  3. Wynajmowania pomieszczeń szkolnych na zasadach komercyjnych na czas nie dłuższy niż 3 lata,
  4. Reprezentowania Gminy Przemęt przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach,
  5. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach.§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.