OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3, 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 14 września 2023 r. znak: RS.6220.26.2021 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 7 w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.