Termin: 28.09.2023, g. 09:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przemęt za I półrocze 2023 r. (sezon letni):
  1. sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,
  2. sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie,
  3. sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie,
  4. sprawozdanie z działalności Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Oddział w Wolsztynie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Przemęt do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 308/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy ul. Polnej 1 i 3.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” oraz „Prognozy oddziaływania
  na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 26 maja 2023 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.