Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Ewę Pelec – do zastępowania Pani Edyty Kaczmarek Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu,
w przypadku jej nieobecności.
§ 2. Zastępstwo o którym mowa w § 1 traci moc z chwilą cofnięcia lub ustania stosunku pracy.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 86.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.