OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 28 października 2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Ministra Infrastruktury czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie. Na podstawie dotychczas zebranej dokumentacji w sprawie wpłynęły następujące stanowiska organów biorących udział w prowadzonym postępowaniu:

  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 12.01.2023 r. znak: ON-NS.9011.5.46.2022 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinia pozytywna Burmistrza Sławy z dnia 20.03.2023 r. znak: ROŚ.6220.1.2023 r.,
  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24.03.2023 r. znak: WOO-IV.4220.8.2023.AK.3 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie wyjaśniam, że Wójt Gminy Przemęt przekazał do pełnomocnika wnioskodawcy pismo z dnia 31 sierpnia 2023 r. o upłynięciu terminu na złożenie wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zwanej dalej „k.i.p.”. Zakres informacji wskazany w piśmie Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 maja 2023 r. wynika z pisma Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2023 r., który za pośrednictwem tutejszego organu wezwał do złożenia wyjaśnień wskazując, że informacje przedstawione w przedłożonej dotychczas dokumentacji nie pozwalają zająć stanowiska organowi, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy ooś, tj. wydania oceny wodnoprawnej. Do dnia dzisiejszego wyjaśnienia nie wpłynęły do tutejszego organu.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, Przemęt i Nowa Wieś oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.