Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Panią Anetę Hamrol – do zastępowania Pani Barbary Matysiak Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach,w przypadku jej nieobecności.
§ 2. Zastępstwo o którym mowa w § 1 traci moc z chwilą cofnięcia lub ustania stosunku pracy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.