Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop z dnia 5 października 2023 roku zarządza się, co następuje:
§
1. Upoważniam Pana Piotra Kamińskiego wicedyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze do odbioru w imieniu Gminy Przemęt komputerów przenośnych typu laptop, przekazanych Gminie Przemęt na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Przemęt oraz do podpisania protokołu odbioru końcowego laptopów.
§ 2. Upoważnienie powyższe obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024.
§ 3. Organ udzielający upoważnienia może je w każdym czasie  odwołać albo dokonać jego zmiany.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.