OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Koła Łowieckiego nr 100 „DZIK” Mochy, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych na sezon 2023/2024.

Polowania na jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki, pióro planowane są na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich nr 363 i 364 w dniach:

– 4 listopada 2023 roku (polowanie hubertowskie), miejsce zbiórki Polana Myśliwska,

– 18*, 19 listopada 2023 roku (polowanie kaszczorskie), miejsce zbiórki Leśniczówka Kaszczor,

– 2*, 3 grudnia 2023 roku (polowanie z ambon), miejsce zbiórki Polana Myśliwska,

– 16 grudnia 2023 roku (polowanie wigilijne), miejsce zbiórki Parking AWF Olejnica,

– 30*, 31 grudnia 2023 roku (polowanie noworoczne), miejsce zbiórki Polana Myśliwska,

– 6*, 7 stycznia 2024 roku (polowanie kaszczorskie), miejsce zbiórki Leśniczówka Kaszczor,

– 13*, 14 stycznia 2024 roku (polowanie z ambon), miejsce zbiórki Polana Myśliwska,

– 27*, 28 stycznia 2024 roku (polowanie zimowe), miejsce zbiórki Polana Myśliwska.

*  – obowiązuje pierwszy termin. Prowadzący ze względu na złe warunki pogodowe może przenieść polowanie na dzień następny

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com.