Termin: 30.10.2023, g. 12:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust.12 ustawy
  o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.