OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Koła Łowieckiego nr 9 „KNIEJA” w Śmiglu, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych na sezon 2023/2024.

Polowania planowane są w dniach:

–   4 i 5  listopada 2023 roku (polowania Hubertowskie), na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nr 358 i 340 w godz. 8.00 do 15.00,

–   16 i 17 grudnia 2023 roku (polowania Wigilijne), na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 340 w godz. 8.00 do 15.00,

–   6 i 7 stycznia 2024 roku (polowania Noworoczne), na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nr 358 i 340 w godz. 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com.