OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 28 listopada 2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Ministra Infrastruktury czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie wyjaśniam, że w związku z brakiem odpowiedzi pełnomocnika na wezwanie z dnia 31 sierpnia 2023 r. o upłynięciu terminu na złożenie wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zwanej dalej „k.i.p.” Wójt Gminy Przemęt zwrócił się do wnioskodawcy, tj.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00- 848 Warszawa pismem z dnia 02.10.2023 r. o zajęcie stanowiska w sprawie i złożenie ostatecznego dokumentu, który pozwoli na wydanie opinii/uzgodnień organów biorących udział w postępowaniu. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wyjaśnienia do tutejszego organu.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, Przemęt i Nowa Wieś oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.