OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 2 grudnia 2023 roku dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska wymaganych organów uzgadniających oraz opiniujących w sprawie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 26.10.2023 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 24.10.2023 r., które jest odpowiedzią wnioskodawcy na wezwanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7030.1.23.2023 z dnia 03.10.2023 r.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, Wójt Gminy Przemęt ponownie zwrócił się do ww. organów o wydanie opinii/uzgodnień.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Osłonin, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.