KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte i siódme Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt informuje, że

w dniu 8 listopada 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego MOCHY AS I planowanego na działkach ewidencyjnych nr 728/1, 749/2, 883/2 oraz części działek nr 748, 752, 739/4, 750, 739/2, 749/1, 883/1, 754/2, 754/3, 726, 727 położonych w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 7, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Mochy oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 9 listopada 2023 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://przemet.com na okres 14 dni.