Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Ewy Pelec – nauczycielki Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

  1. Marta Sobierajska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;
  2. Karolina Kwita – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie;
  3. Edyta Kaczmarek – dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;
  4. Ewa Maria Mocek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki;
  5. Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji
    i Nauki.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 7 grudnia 2023 r., godz. 10:00.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą sporządzi Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.