Termin: 30.11.2023, g. 12:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej emisję obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Przemęt pn. „Statuetka KRYSZTAŁOWA KONWALIA”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz
  w rejonie ulicy Kasztanowej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin
  w rejonie ulic Grzybowej i Polnej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt
  nad jeziorem Błotnickim – przy granicy z obrębem ewidencyjnym Perkowo.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 521/2023 z dnia 28 września 2023 roku Rady Gminy Przemęt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 października 2023 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2023 roku.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.