OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 28 grudnia 2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania od wnioskodawcy uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej k.i.p.), które umożliwi wyrażenie stanowiska organom biorącym udział w postępowaniu.  

Jednocześnie wyjaśniam, że w piśmie z dnia 6 listopada 2023 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 09.11.2023 r.) wnioskodawca poinformował, iż ze względu na złożoność projektu i zawartych w nim założeń i rozwiązań technicznych, w ciągu ostatnich tygodni projekt został ponownie przeanalizowany przez rozszerzony zespół projektowy. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz zakres uwag i uzupełnień do k.i.p. wnioskodawca zadeklarował, że przedłoży stosowne uzupełnienie k.i.p. w najkrótszym możliwym terminie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, Przemęt i Nowa Wieś oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.