OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Polowania na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki planowane są w dniach:

– 7, 9, 10, 13, 18 i 28 grudnia 2023 roku,

na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 351 ”REŃSKO”. Polowania odbywać się będą w godzinach 7.30-16.30.

W ramach ww. polowań będą również realizowane tzw. odstrzały sanitarne dzików.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com.