ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 22.11.2023 r. (data wpływu: 23.11.2023 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.178.2023 oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie postanowienia znak:
ON.-NS.9011.10.28.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w m. Barchlin. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek nr ewid. 331, 325 i na działce nr ewid. 86, obręb Barchlin, gm. Przemęt. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgadnia projekt decyzji w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12,
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest
w postanowieniu.

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości