Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad obejmowania honorowym patronatem przez Wójta Gminy Przemęt przedsięwzięć
o szczególnej randze i znaczeniu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) wolontariatu”.

2) 5 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronem przez Wójta Gminy Przemęt należy skierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym”.

3) załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Wójta Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem Wójta Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.