Termin: 18.12.2023, g. 12:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu
 11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
  3. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady Gminy,
  5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad ewentualnymi autopoprawkami i propozycjami zmian,
  7. Głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta,
  8. Głosowanie uchwały budżetowej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.