OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ooś,  

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydzielenie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, planowanego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 296/2 w miejscowości Perkowo, gmina Przemęt.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit b, tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Obszar Specjalnej Ochrony o nazwie Pojezierze Sławskie oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 50 k.p.a. pismem z dnia 13.12.2023 r. Wójt Gminy Przemęt wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 7, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.przemet.com.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 64 § 1 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
  2. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
  3. Zgodnie z art. 74 ust 1a, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. Informuję, że strony postępowania zostały ustalone na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę załącznika graficznego – mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie (o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś) – tzn. działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji oraz informacji z rejestru gruntów. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 § 1 k.p.a.
  4. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
  5. Zgodnie z art. 74 ust. 3c ustawy ooś w przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa ust 1 pkt 6 (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania), zawiera nieaktualne dane lub w przypadku, gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt. 1 i 4 k.p.a.
  6. Na podstawie art. 74 ust. 3d ustawy ooś w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 k.p.a., nastąpi: zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (pkt. 1) lub przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego (pkt. 2) – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
  7. Na podstawie art. 74 ust. 3e ustawy ooś niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.
  8. Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś nieuregulowany (patrz ust. 3g) lub nieujawniony (patrz ust. 3h) stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 k.p.a..