OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania 

o wydaniu w dniu 18 grudnia 2023 r. znak: RS.6220.21.2022 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 89 i 99 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, iż tutejszy organ uzyskał od pełnomocnika wnioskodawcy uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia (data wpływu: 13.12.2023 r.) i w związku z powyższym, mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, uzupełnienie k.i.p. przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze, w celu uzyskania stanowiska tych organów, a także Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wolsztynie wraz z ponownym wnioskiem o wydanie opinii w sprawie.

Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 9 stycznia 2024 roku dla przedsięwzięcia z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska wymaganych organów opiniujących czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Wieleń, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

  1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.