OR.120.50.2023                                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2023-12-11

 

ZARZĄDZENIE NR 50.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 11 grudnia 2023 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu w 2024 roku usługi palenia w kotłowniach budynków stanowiących mienie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu w 2024 roku usługi palenia w kotłowniach budynków stanowiących mienie Gminy Przemęt

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Małgorzata Kurzawa – przewodniczący

  2) Karolina Stanisławska – sekretarz

  3) Tomasz Samol – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                           WÓJT

                                          /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

Przygotowała:

Karolina Stanisławska