Termin: 28.12.2023, g. 12:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2024 – 2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2023 roku.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.