OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że po uzyskanych wyjaśnieniach wnioskodawcy, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy przedsięwzięcie pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 820 w Przemęcie, gmina Przemęt, województwo wielkopolskie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, tutejszy organ wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, wyda decyzję.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.