OR.0050.3.2024                                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, 02.01.2024 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2024

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 2 stycznia 2024 roku.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt

            Na podstawie § 7 pkt 5 Uchwały Nr 554/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok, oraz na podstawie § 4 pkt 3 Uchwały Nr 553/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024-2030, zarządza się co następuje:

§ 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024.

 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje kierowników:

 1. Zespołu Szkół w Przemęcie.
 2. Szkoły Podstawowej w Mochach.
 3. Szkoły Podstawowej w Buczu.
 4. Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kaszczorze.
 5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie.
 6. Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.
 7. Przedszkola Samorządowego w Mochach.
 8. Przedszkola Samorządowego w Buczu.
 9. Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi.
 10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 11. Żłobka Gminnego w Błotnicy.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Wójt
/-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Bożena Ćwiklińska