ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2024 roku decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Dębowej w m. Nowa Wieś oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp. w m. Nowa Wieś, na działce nr ewid. 540/10 i na części działek nr ewid. 594, 679, 354/1, obr. Nowa Wieś, gm. Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości