KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 51 lit b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami/opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój numer 7, od poniedziałku do piątku w godz.7:30– 15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Osłonin oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 31 stycznia 2024 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: www.przemet.com, na okres 14 dni.