ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, rejon m. Solec, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 137/1, 550/2, 550/5, 551/2, 552, 268/1, 279/5, 216/5 w obrębie ewidencyjnym Solec oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 688, 579/1, 35/2, 34/7, 34/6, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1 w obrębie ewidencyjnym Wroniawy.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości