OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Przemęcie na działce ewidencyjnej nr 849 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński w dniu 30.01.2024 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które jest odpowiedzią wnioskodawcy na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.36.2023. W związku z powyższym oraz mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, Wójt Gminy Przemęt przekazał przedmiotowe uzupełnienie organom opinujacym przy piśmie z dnia 6 lutego 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 23 lutego 2024 roku. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska wymaganych organów opiniujących w sprawie tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz ponowne stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Przemęt, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.