OR.120.7.2024                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, 2024-02-08

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2024

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 08 lutego 2024 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Tomasz Samol – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek

  4) Michał Żok – członek

  5) Karolina Stanisławska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                 WÓJT

                                                                                                              /-/ Janusz Frąckowiak                                                            

 

               

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak