ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 27 lutego 2024 roku decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek nr ewid. 126/27, 128/22, 128/23, 128/24, 130/2, obręb Wieleń, gm. Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości