OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej „Borek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 110 o mocy do 5 MW obręb Borek, gmina Przemęt w dniu 23.02.2024 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które jest odpowiedzią wnioskodawcy na wezwanie Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.02.2024 r., w ślad za wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.37.2024.WR.1.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, Wójt Gminy Przemęt przekazał przedmiotowe uzupełnienie organom opiniującym przy piśmie z 27 lutego 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 6 kwietnia 2024 roku. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania stanowiska wymaganych organów opiniujących w sprawie tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz ponowne stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Borek, Barchlin oraz na terenie miejscowości w pobliżu planowanej inwestycji na terenie gminy Wielichowo, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.