ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 20.02.2024 r. (data wpływu: 22.02.2024 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.19.2024 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 688, 579/1, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 34/6, 34/7, 35/2 w obrębie Wroniawy, gmina Wolsztyn oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 137/1, 550/5, 551/2, 552, 279/5, 216/5 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 268/1, 550/2 w obrębie Solec, gm. Przemęt. Zarząd Powiatu  uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości