OR.120.9.2024                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, 2024-02-26

 

ZARZĄDZENIE NR 9.2024

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 26 lutego 2024 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Tomasz Samol – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek

  4) Michał Żok – członek

  5) Karolina Stanisławska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                         WÓJT

                                       /-/ Janusz Frąckowiak

                                                

 

                                          

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak