ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 23.02.2024 r. (data wpływu: 23.02.2024 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia znak: PG.ZPU.521.247.2024.AC oraz o wydaniu w dniu 21.02.2024 r. (data wpływu: 26.02.2024 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu postanowienia znak: ZS.224.3.64.2024 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Wolsztyn-Łupica, na części działek nr ewid. 688, 579/1, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1 i na działkach nr ewid. 34/6, 34/7, 35/2, obręb Wroniawy, gm. Wolsztyn oraz na części działek nr ewid. 137/1, 550/5, 551/2, 552, 279/5, 216/5 i na działkach nr ewid. 268/1, 550/2, obręb Solec, gm. Przemęt. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do melioracji wodnych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

Z up. Wójta

/-/ Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości